Kontakt z nami

+48 664 198 903

wyślij do nas fax:

napisz do nas e-mail:

przedszkole@stumilowy-las.pl

Statut


 

Statut niepublicznego przedszkola

Stumilowy Las

 

 

Podstawa prawna niniejszego statutu:

 • Ustawa o Systemie Oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

 • Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 21/98 poz. 94 z późniejszymi zmianami)

 • Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 56/97 poz.357 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem przepisów o szkolnictwie niepublicznym

 

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Art. 1.

 

Pełna nazwa przedszkola – Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”, zwane w dalszej części „przedszkolem”. Przedszkole jest placówką niepubliczną.

 

Art. 2.

 

Przedszkole prowadzi mgr Michał Wawrzyniak na podstawie wpisu do ewidencji działalności oświatowej prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania Wydział Oświaty pod numerem: 52/2011

 

 

Art. 3.

 

Adres przedszkola:

 

ul. Marcelinska 96C lok.220

Poznań 60-324

 

Art. 4.

 

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

Art. 5.

 

Zawsze gdy w statucie rzecz tyczy się placówki, placówkę należy rozumieć wtedy jako Przedszkole „Stumilowy Las”.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

Art. 6.

 

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Art. 7.

 

Zadania przedszkola to:

 1. Realizacja programu dydaktyczno-wychowawczego dla dzieci 3-6 letnich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w spawie minimum programowego wychowania przedszkolnego oraz zestawu dopuszczonych do użytku programów.

 2. Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci poprzez różnorodne zajęcia sportowe.

 3. Nauka języka obcego przez zabawę.

 4. Organizacja dodatkowych wyjazdów śródrocznych.

 5. Zapewnianie możliwości udziału w imprezach kulturalnych.

 6. Ewentualne umożliwienie nauki etyki lub religii na życzenie rodziców.

 

Art. 8.

 

Przedszkole gwarantuje wychowankom opiekę pedagogiczną i bezpieczeństwo podczas zajęć organizowanych przez przedszkole.

 

Art. 9.

 

Przedszkole przyjmuje za podstawę wychowania zasady etyki i zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ zobowiązania wynikające z Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji Praw Dziecka ONZ.

 

Art. 10.

 

Cele i zadania przedszkola realizowane są poprzez:

 1. Programy kształcenia ułożone w oparciu o podstawę programową określoną przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

 2. Zastosowanie zróżnicowanych środków dydaktycznych

 3. Współpracę z innymi przedszkolami, szkołami, placówkami naukowymi i innymi ośrodkami szkolenia

 4. Zapewnienie dzieciom pomocy psychologicznej i doradztwa pedagogicznego

 5. Sprawowanie opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych

 6. Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas zajęć poza terenem przedszkola, czyli w trakcie wycieczek organizowanych przez przedszkole

 

Art. 11.

 

Dyrektor przedszkola powierza każdą grupę dzieci opiece jednego lub dwóch nauczycieli, w zależności od czasu pracy grupy i grafiku pracy nauczyciela.

 

Pełna treść statutu dostępna w przedszkolu.

Brak wtyczki FLASH lub wyłączone JS.

Kliknij, tutaj

aby pobrać i zainstalować wtyczkę.

W przeglądarce musisz również włączyć obsługę Javascripts.

ul. Marcelińska 96C lok.220 ATANER 2011

Niepubliczne Przedszkole Stumilowy Las Poznań - Przedszkole dla maluchów od 2,5 roku życia do 6 lat, Twoje pociechy pod najlepszą opieką
Strona główna Oferta Nasze przedszkole Cennik Strefa dzieci Strefa rodziców Galeria Aktualności Kontakt Żłobek
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych